ឧបករណ៍ចែកចាយទឹក

  • stainless steel faucet,copper faucet

    ក្បាលម៉ាសីនតឹកក្បាលម៉ាសីនតឹក

    សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតរហ័សប្រភេទ៖ ក្បាលម៉ាសីនតឹកកន្លែងប្រភពដើម៖ ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអេសៈ B208 ការបញ្ចប់ផ្ទៃខាងក្រៅ៖ លក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀត៖ ម៉ាសីនតឹកក្បាលម៉ាសីនតឹកផ្ទៃខាងក្រៅ៖ ក្បាលម៉ាសីនតឹក M …