អ្នកកាន់សម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងនៃជញ្ជាំងដែលបានម៉ោនអេ / ស៊ី