ត្រងឌីសធ័រនិងឧបករណ៍បំបែកប្រេងសម្រាប់ប្រព័ន្ធទូរទឹកកក